ЩХЬЭГЪУСЭ УИ1ЭМИ БЫН ДАПЩЭ УИ1ЭМИ ПЕСНЯ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Къэрмокъуэ Мухьэмэд Гупсысэ щэхухэр Адыгэ япэк1э к1уэ Нэхъыжь зэи к1элъыджэркъым. Къаныкъуэ Заринэ, Чурей Дыжьын ТхьэмыщкIэр — быни зимыIэххэрщ. Щомахуэ Залинэ «КъудамэщIэ» — япэ тхылъ 1. Все классы Дошкольники 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс. Анэр нэщи, адэр лъэпкъщ.

Добавил: Shaktijin
Размер: 9.2 Mb
Скачали: 42105
Формат: ZIP архив

#дэлъху Instagram photos and videos

Адыгагъэр — ар ф1эл1ык1щ. Сыту жып1эмэ,бзэм и псалъэ дэтхэнэми хэпщауэ щытщ гур зыгъэгуф1э,дахагъэ 1уэхугъуэхэр уэзыгъэлэжь,ф1ым укъыхуезыджэ налъэхэр.

Адыгэ хабзэрэ нэмысрэ щызекIуэ, бзылъхугъэм пщIэ щыхуащIт Быгуэхэ я унагъуэр. Гъубжокъуэ Лиуан Бжьыхьэ 5. ГъукIэкъул Иринэ Мы гъэм мэракIуэр мышущ Гугъуэт Масирэт Аслъэн мартым нэсащ Езыгъэк1уэк1ым — Песоя апщий, пщ1э зыхуэтщ1 адэ-анэхэ, Псэм и щ1асэу ди хьэщ1э лъап1эхэ 1эзэрэ щыпкъэу ди егъэджак1уэхэ Дыгъэ-щыгъэу ди еджак1уэхэ Нобэ дыарэзыуэ фыкъыдогъэблагъэ Ди жьэгу пащхьэм.

Азамат ПХЕШХОВ

Видео Адыгэ Алиуас Къуэдзокъуэ Лэкъумэн Губгъуэ Линейка в честь окончания учебного года в школе-интернате. Ахъмэт МуIэед СощI сурэт Еджак1уэхэм ягъэзащ1эу — Адыгэ бзылъхугъэм и дахагъэр, акъылыф1агъыр, и щэныф1агъыр куэд щ1ауэ гу зылъатэ тхыдэм хэтлъагъуэ 1уэхугъуэщ. Дауэ пщыгъупщэн хуей анэм ыи1эми хьэкъ зэрыптелъыр? Хьэдзагуэ Борис Хьэдзагуэ Борис Курсы курсов повышения квалификации от 1 руб.

  ГРАМОТЕЙКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 1 2 ЛЕТ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Къаныкъуэ Заринэ, Чурей Дыжьын Къандур Мухьэдин Къандур Мухьэдин ХьэхъупащIэ Амырхъан Бэм къыфхуадэнкъым Хьэх Сэфарбий Хьэх Сэфарбий Могу говорить в его адрес еще долго, но зная, что человек он чрезвычайно скромный, более не смею его смущать Гугъуэт Заремэ Джекэ 4.

Анэ бгъафэрэ хъурыфэ джэдыгурэ.

Сиlакъым анэ гумащlэ

Адыгагъэр — ар къарущ. Нэхущ Мухьэмэд Маржэ, адыгэхэ!

Курсы курсов профессиональной переподготовки от 7 руб. Анэр уи щIыб къыдэтыху, сыт хуэдэ ныбжьым уитми, усабийщ.

Подборки MP3:

Балъкъыз Батий Лъэпщ и дыгъэ Адыгагъэр — ар пэжыгъэщ, Губзыгъагъэщ, щэныф1агъэщ. Адыгагъэм и дахагъэр, и къабзагъэр, и 1эдэбагъыр къызыхэщ сатырхэм фык1элъыплъ. Тхьэзэплъ Хьэсэн Тхьэзэплъ Хьэсэн Бзэм и къулеягъыр зэхегъэщ1эн, лъэпкъыр ф1ыуэ ялъагъуу,иригушхуэу къэгъэхъунымк1э гъэсэныгъэ лэжьыгъэ ядегъэк1уэк1ын; 3.

Псалъэжьхэр Дуней еплъыкIэ, гупсысэкIэ Емкъуж Мухьэмэд Емкъуж Мухьэмэд Пщыбий СулътIан Хэт нэхъ бзаджэ?

Абы теухуауэ феда1уэ усэ. Ахэр сэ зэи си гум ихуркъым, сытым дежи си нэгум щIэтщ, я псалъэ IэфIхэр сщыгъупщэркъым… НобэкIэ уи адэ-анэр къыпщхьэщытмэ, абыхэм я арэзыныгъэ къэблэжьыну пхузэ- фIэкIынущ.

  В ЦЫБИН НОКТЮРН НОТЫ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Похожие файлы